De Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel houdt zich bezig met het welzijn van mensen in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel.
De doelstelling van de Stichting, zoals in de Statuten is vermeld.

Artikel 2 van de Statuten vermeldt:

  1. De stichting heeft ten doel: het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied Drempt, Hummelo en Keppel te bevorderen en voorts al datgene te doen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings met de realisering van het doel verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    1. het bevorderen van het functioneren, ontwikkelen en ondersteunen van een samenhangend welzijnsbeleid voor vooral ouderen in het werkgebied van de stichting, al dan niet middels deelnemende stichtingen en belanghebbende organisaties in het werkgebied.
    2. het laten oprichten en/of in stand houden van een meldpunt binnen het werkgebied voor vragen van inwoners aangaande welzijn, wonen en zorg, waarbij zoveel mogelijk een hulpvraag zal worden beantwoord of anders een adequate verwijzing plaatsvindt naar de organisatie of instelling die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikt.
    3. het opzetten, faciliteren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van welzijn.

De organisatie wordt gevormd door vrijwilligers en een beroepskracht, die part time actief zijn. Deze beroepskracht is John Wils, die het secretariaatswerk verzorgt, het kantoor van St. Welzijn Drempt, H&K runt en de activiteiten van de vrijwilligers coördineert.

Het bestuur bestaat uit:

- Nel Visscher, voorzitter
- Betty Theijssen, secretaris
- Evert Jan Bloemen, penningmeester
- Greet Grob, lid
-
Gertie Smit, lid